TOIMINNAN PERUSPILARIT

Tärkeitä teemoja arjessamme

RETKEILY, ULKOILU JA ERILAISET OPPIMISYMPÄRISTÖT

Luonto- ja ulkotilat tarjoavat monipuolisen oppimisympäristön. Lasten kanssa retkeillään ja liikutaan hyvinkin erilaisissa ympäristöissä; puistoissa, metsissä, luontopoluilla sekä urbaanissa kaupunkiympäristössä. Erilaisten oppimisympäristöjen myötä herkkyys havainnoida ympäristön ilmiöitä ja tapahtumia kehittyy. Ulkona ja luonnossa liikkuminen edesauttaa motorista ja kognitiivista kehitystä, jolloin oppimisesta tulee mielekästä ja kokonaisvaltaisempaa! Opetuksen siirtäminen sisätiloista ulos antaa lapsille mahdollisuuden toteuttaa monipuolista ja kokonaisvaltaista oppimista.

YMPÄRISTÖKASVATUS - KOHTI KESTÄVÄMPÄÄ ELÄMÄNTAPAA

Monipuoliset luontokokemukset luovat vakaan pohjan luontosuhteelle ja ympäristövastuun kasvulle. Pienten lasten ympäristökasvatuksessa kokemuksilla on merkittävä sija. Lapsi haluaa oppia uutta tutkimalla ja kokeilemalla – eri aistikanavia hyödyntäen. Kestävän elämäntavan mukainen ajattelu välittyy meillä jokapäiväisissä arjen asioissa. Aikuisen tärkein tehtävä on tukea lapsen kiinnostusta ja herkkyyskausia. 

LAPSEN TUKEMINEN YKSILÖNÄ

Myönteisen ja kannustavan ilmapiirin avulla luodaan pohja terveen itsetunnon kasvulle ja kehittymiselle. Monimuotoisen arjen myötä lapsista kehittyy aktiivisesti ympäristöönsä vaikuttavia yksilöitä, jotka oppivat myös joustavan vuorovaikuksen taitoja. Minkälainen minun tulee olla, että saan ympärillä olevien hyväksynnän? Se on yksi tämän päivän isoja teemoja, jossa aikuiset ovat tärkeässä roolissa näyttäessään mallia lapsille. Jokainen lapsi on tärkeä omana itsenään. 

YHDESSÄ TEKEMINEN JA VERTAISOPPIMINEN

Yhdessä kokemuksia jakamalla asioille luodaan syvempi ymmärrys ja niille saadaan uusia merkityksiä. Lasten osallistaminen ja tiivis yhteistyö vanhempien kanssa luovat pohjan laadukkaalle toiminnalle. Opitaan toistemme kanssa ja toisistamme. Lasten keskinäinen vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot toimivat pohjana laadukkaalle ryhmätoiminnalle, jossa jokainen lapsi voi tuntea olevansa merkityksellinen sekä tärkeä osa ryhmää juuri sellaisena kuin on.

IKÄIHMISTEN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTOIMINTA

Sukupolvien kohtaaminen on merkityksellistä sekä lapsen että ikääntyneen näkökulmasta. Ikääntyneiden usein kiireetön ja lasta ihaileva huomio ja myönteinen suhtautuminen edistävät lapsen itsetuntoa ja emotionaalista kehitystä. Lasten ja vanhusten välisestä vuorovaikutuksesta hyötyvät molemmat osapuolet. Kohtaamisen tuomalla emotionaalisella sisällöllä on myönteisiä vaikutuksia ikääntyneen mielialaan, elämänlaatuun, terveyteen ja hyvinvointiin. Tuomalla ikääntyneitä ja lapsia yhteen edistetään myös lapsen ymmärrystä ja positiivista suhtautumista eri-ikäisiin ja erilaisiin ihmisiin.