TOIMINNAN KULMAKIVET

Tärkeitä teemoja arjessa.

RETKEILY JA ERILAISET OPPIMISYMPÄRISTÖT

Ulkoilu ja retkeily mahdollistavat monipuolisen oppimisympäristön, jossa lapset voivat kehittää havainnointitaitojaan erilaisissa ympäristöissä, kuten puistoissa, metsissä, luontopoluilla ja kaupunkiympäristössä. Ulkona liikkuminen tukee motorista ja kognitiivista kehitystä, mikä tekee oppimisesta kokonaisvaltaisempaa ja mielekkäämpää. Siirtämällä opetusta sisätiloista ulos, lapset saavat mahdollisuuden monipuoliseen ja kokonaisvaltaiseen oppimiseen.

YMPÄRISTÖKASVATUS - KOHTI KESTÄVÄMPÄÄ ELÄMÄNTAPAA

Ympäristökasvatus on tärkeä osa kestävämpää elämäntapaa, ja monipuoliset luontokokemukset auttavat luomaan vahvan suhteen luontoon ja kehittämään ympäristövastuuta. Pienten lasten ympäristökasvatuksessa kokemukset ovat avainasemassa, sillä lapset haluavat oppia uutta tutkimalla ja kokeilemalla eri aistikanavia hyödyntäen. Kestävän elämäntavan ajattelu välittyy arjen asioissa, ja aikuisten tärkein tehtävä on tukea lasten kiinnostusta ja herkkyyskausia ympäristöasioissa.


LAPSEN TUKEMINEN YKSILÖNÄ

Myönteisen ja kannustavan ilmapiirin avulla luodaan pohja terveen itsetunnon kasvulle ja kehittymiselle. Monimuotoisen arjen myötä lapsista kehittyy aktiivisesti ympäristöönsä vaikuttavia yksilöitä, jotka oppivat myös joustavan vuorovaikuksen taitoja. On tärkeää korostaa, että jokainen lapsi on tärkeä omana ainutlaatuisena itsenään. Aikuiset voivat tukea lasta hyväksymään itsensä ja näyttämään, että he arvostavat lapsen omia ominaisuuksia ja kykyjä. Lapsen tukeminen yksilönä ei pelkästään edistä terveen itsetunnon kehittymistä, vaan myös auttaa lapsia oppimaan sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutustaitoja, jotka ovat tärkeitä heidän joka päiväisessä elämässään.

YHDESSÄ TEKEMINEN JA VERTAISOPPIMINEN

Yhdessä kokemuksia jakamalla asioille luodaan syvempi ymmärrys ja niille saadaan uusia merkityksiä. Lasten osallistaminen ja tiivis yhteistyö vanhempien kanssa luovat pohjan laadukkaalle toiminnalle. Opitaan toistemme kanssa ja toisistamme. Lasten keskinäinen vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot toimivat pohjana laadukkaalle ryhmätoiminnalle, jossa jokainen lapsi voi tuntea olevansa merkityksellinen sekä tärkeä osa ryhmää juuri sellaisena kuin on.

IKÄIHMISTEN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTOIMINTA

Sukupolvien välinen yhteistyö ja vuorovaikutus ovat arvokkaita sekä lapsille että ikääntyneille. Tällaiset kokemukset vahvistavat lasten itsetuntoa ja emotionaalista kehitystä sekä parantavat ikääntyneiden mielialaa, elämänlaatua ja hyvinvointia. Lisäksi kannustamalla aitoon vuoropuheluun ja tarinoiden jakamiseen edesautamme lapsia ymmärtämään eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä. On tärkeää huomioida kaikkien tarpeet ja rajoitukset varmistaaksemme meille kaikille turvallisen ja mukavan ympäristön.